Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Học Lập Trình PHP Mysql Theo Kiến Trúc MVC Full 2020
Xin chào các bạn. Ở bài viết này mình xin được chia sẻ tới bạn bộ tài liệu bằng Videos lập trình ngôn ngữ PHP cụ thể là PHP Mysql theo mô hình MVC phổ biến hiện nay. Bộ tài liệu này không phải của mình, Mình thấy được các bạn khác chia sẻ nên mình tải về up nên cho bạn tiện tải thôi. Mình không chịu trách nhiệm về nội dung trong videos cũng như là không chịu trách nhiệm vấn đề bản quyền của Videos. Mình cũng chia sẻ cho bạn nào cần thôi chứ tài liệu học Videos lập trình PHP này không phải 
của mình nhé

.


khoa hoc php mysql mvc

Download Videos Lập trình PHP Mysql

Tải Khóa học Lập trình PHP Mysql theo kiến trúc MVC Full Link Fshare

Dưới đây là nội dung các chương học này mình xin được liệt kê cho bạn tiện thể biết được cái nhìn tổng quan nhé.

Phần 1 – Cài đặt công cụ lập trình
Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC
Cài đặt code editor cho khóa học
Cài đặt plugin MVC cho Code editor
Phần 2 – Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC ban đầu
004 – Cài đặt server và chạy file PHP đầu tiên-Feduvn
005 – Cài đặt kiến trúc MVC-Feduvn
Phần 3 – Ứng dụng MVC đầu tiên
006 – Lý thuyết về kiến trúc MVC-Feduvn
007 – Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên-Feduvn
008 – Cách truyền dữ liệu từ Controller vào trong view thế nào-Feduvn
Phần 4 – Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối
009 – Lý thuyết về Mysql-Feduvn
010 – Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào-Feduvn
011 – Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu-Feduvn
Phần 5 – Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql
012 – Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử-Feduvn
013 – Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC-Feduvn
014 – Controller nhận dữ liệu từ view thế nào-Feduvn
015 – Xử lý tầng dữ liệu-Feduvn
016 – Tóm tắt kiến thức-Feduvn
Phần 6 – Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng
017 – Lý thuyết về mảng-Feduvn
018 – Kĩ thuật tạo và duyệt mảng-Feduvn
Phần 7 – Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP – Mysql
019 – Khởi tạo controller showData-Feduvn
020 – Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View-Feduvn
021 – Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu-Feduvn
022 – Xóa dữ liệu trong mysql-Feduvn
023 – Sử dụng hàm require-Feduvn
024 – Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC-Feduvn
025 – Nhận dữ liệu từ controller thế nào-Feduvn
026 – Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu-Feduvn
Phần 8 – Học PHP Mysql qua bài số 2 – Quản lý nhân sự
027 – Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự-Feduvn
028 – Phân tích cơ sở dữ liệu-Feduvn
Phần 9 – Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4
029 – Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình-Feduvn
030 – Thiết kế nhanh phần frontend-Feduvn
Phần 10 – Lập trình chức năng thêm dữ liệu
031 – Chuyển phần frontend vào view-Feduvn
032 – Tạo View thêm dữ liệu-Feduvn
033 – Dùng controller lấy dữ liệu từ view-Feduvn
034 – Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php-Feduvn
035 – Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend-Feduvn
Phần 11 – Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu
036 – Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller-Feduvn
037 – Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql-Feduvn
038 – Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên-Feduvn
039 – Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL-Feduvn
040 – ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql-Feduvn
041 – Nhận dữ liệu trong view-Feduvn
042 – Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh-Feduvn
043 – Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự-Feduvn
044 – Xóa dữ liệu bằng id-Feduvn
Phần 12 – Viết Jquery cho Frontend load dữ liệu mà không cần load lại trang
045 – Giới thiệu jquery ajax-Feduvn
046 -Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web-Feduvn
047 – Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện-Feduvn
048 – Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang-Feduvn
049 – Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự-Feduvn
Phần 13 – Kiểu dữ liệu hiện đại Json
050 – Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại-Feduvn
051 – Cài đặt project và môi trường code-Feduvn
052 – Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng-Feduvn
Phần 14 – Hiểu bản chất của Json thông qua làm một web hoàn chỉnh
053 – Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ-Feduvn
054 – Đưa dữ liệu json vào mysql-Feduvn
055 – Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json-Feduvn
056 – Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào-Feduvn
057 – Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json-Feduvn
058 – Thao tác thêm dữ liệu json thế nào-Feduvn
059 – Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json-Feduvn
060 – Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào-Feduvn
061 – Các thao tác xử lý xử dữ liệu json-Feduvn
Phần 15 – Đưa Json vào lập trình Backend
062 – Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend-Feduvn
063 – Phân tích dữ liệu theo hướng json-Feduvn
Phần 16 – Chức năng thêm mới slide ảnh dùng Json
064 – Setup project-Feduvn
065 – Tạo view thêm mới dữ liệu-Feduvn
066 – Thêm dữ liệu bằng model và controller-Feduvn
067 – Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide-Feduvn
Phần 17 – Hoàn thiện Backend cho phần slide CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG
068 – Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt-Feduvn
069 – Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide-Feduvn
070 – Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller-Feduvn
071 – Xử lý logic cho phần upload hàng loạt-Feduvn
072 – Hoàn thiện backend cho phần slide-Feduvn
Phần 18 – Hoàn thiện Frontend cho phần slide
073 – Setup phần dữ liệu và phần frontend-Feduvn
074 – Hoàn thiện kết nối frontend và backend-Feduvn
Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
075 – Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao-Feduvn
Phần 20 – Tính năng gửi mail bằng server của gmail
076 – Lập trình phần gửi mail-Feduvn
077 – Cài đặt gửi mail bằng server của gmail-Feduvn
078 – Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam)-Feduvn
Phần 21 – Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
079 – Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng-Feduvn
080 – Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn-Feduvn
081 – Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn-Feduvn
082 – Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng-Feduvn
083 – Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn-Feduvn
084 – Đưa dữ liệu lên server và chạy thật-Feduvn
Phần 22 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
085 – Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức-Feduvn
086 – Xử lý view phần danh mục-Feduvn
087 – Chức năng thêm danh mục-Feduvn
088 – View sửa và xóa danh mục-Feduvn
089 – Load danh sách danh mục tin-Feduvn
090 – Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển-Feduvn
091 – Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP-Feduvn
Phần 23 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App
092 – Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery-Feduvn
093 – Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP-Feduvn
094 – Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery-Feduvn
095 – Xóa dữ liệu bằng jquery-Feduvn
096 – Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php-Feduvn
097 – Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery-Feduvn
098 – Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng-Feduvn
099 – Sử dụng Jquery thao tác với Backend-Feduvn
100 – Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery-Feduvn
Phần 24 – Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức
101 – Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức-Feduvn
102 – Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql-Feduvn
Phần 25 – Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
103 – Tạo form thêm mới tin tức-Feduvn
104 – Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện-Feduvn
105 – Load danh mục từ bảng danh mục-Feduvn
106 – Thêm mới tin-Feduvn
107 – Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào-Feduvn
Phần 26 – Danh sách tin
108 – Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4-Feduvn
109 – Load danh sách tin-Feduvn
110 – Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin-Feduvn
Phần 27 – Sửa và xóa tin
111 – Viết model cho chức năng sửa tin-Feduvn
112 – Load dữ liệu vào view sửa tin-Feduvn
113 – Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql-Feduvn
114 – Hoàn thiện chức năng sửa tin-Feduvn
115 – Xóa tin-Feduvn
Phần 28 – Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập
116 – Đóng gói backend-Feduvn
117 – Tổng kết phần backend cho tin tức-Feduvn
118 – Bài tập thực hành củng cố kiến thức-Feduvn
Phần 29 – Ghép Frontend và Backend
119 – Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra-Feduvn
120 – Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS-Feduvn
Phần 30 – Logic của phân trang
121 – Phân trang thế nào-Feduvn
122 – Viết hàm load dữ liệu theo trang-Feduvn
123 – Phương pháp xử lý tham số truyền qua url-Feduvn
124 – Viết hàm next và previous-Feduvn
Phần 31 – Trang tin chi tiết và danh mục tin
125 – Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết-Feduvn
126 – Tạo dữ liệu cho khối danh mục-Feduvn
127 – Sử dụng lại code để làm trang danh mục-Feduvn
Phần 32 – Tự tạo các khối nhúng
128 – Viết các khối chức năng cho web-Feduvn
129 – Vẽ giao diện khối nhúng-Feduvn
130 – Hoàn thiện khối nhúng tin liên quan -Feduvn
Phần 33 – Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend
131 – Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session-Feduvn
132 – Bốn hàm cơ bản trong thao tác với session-Feduvn
133 – Hoàn thiện chức năng đăng nhập-Feduvn
Phần 34 – Trang thực đơn nhà hàng
134 – Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn-Feduvn
Phần 35 – Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json
135 – Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json-Feduvn
136 – Thêm mới dữ liệu header bằng json-Feduvn
137 – Tạo view sửa json header-Feduvn
138 – Xử lý dữ liệu json-Feduvn
139 – Mã hóa json và lưu và mysql-Feduvn
140 – Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header-Feduvn
Phần 36 – Hoàn thiện menu và footer
141 – Backend cho phần menu của header-Feduvn
142 – Hoàn thiện footer-Feduvn
Phần 37 – Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP
001 – Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php-Feduvn
002 – Cài đặt cơ bản để bắt đầu code-Feduvn
Phần 38 – Upload ảnh sử dụng phím tắt
003 – Upload file cách 1-Feduvn
004 – Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt-Feduvn
Phần 39 – Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP
005 – Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP-Feduvn
006 – Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh-Feduvn
007 – Đặt logo vào các ảnh đã upload-Feduvn
Phần 40 – Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
143 – Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt-Feduvn
144 – Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code-Feduvn
Phần 41 – Các phím tắt trong controller và model
145 – Phím tắt dành cho controller-Feduvn
146 – Phím tắt dành cho model-Feduvn
Phần 42 – Insert, delete, update
147 – Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt-Feduvn
148 – Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt-Feduvn
149 – Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt-Feduvn
Phần 43 – Phân trang bằng phím tắt
150 – Phân trang sử dụng phím tắt – Xử lý dữ liệu-Feduvn
151 – Đẩy dữ liệu ra view-Feduvn
152 – Phân trang với hỗ trợ của phím tắt-Feduvn
153 – Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt-Feduvn
Phần 44 – Xuất dữ liệu ra excel
154 – Phương pháp xuất dữ liệu ra excel – Phần cài đặt cơ bản-Feduvn
155 – Xuất dữ liệu dạng bảng-Feduvn
156 – Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel-Feduvn
Phần 45 – Xử lý menu đa cấp
157 – Cách xử lý menu đa cấp
158 – Học hàm đệ qui qua ví dụ
159 – Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu
160 – Viết hàm xử lý menu đa cấp
161 – Cách CSS menu đa cấp
Phần 46 – Xử lý đường dẫn thân thiện
162 – Tạo đường dẫn thân thiện với SEO
163 – Viết controller xử lý dữ liệu
164 – Tạo đường dẫn thân thiện
165 – Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn