2020/11/18

Chia sẻ miễn phí Khóa học Big Data và Hadoop cho người mới bắt đầu với thưc hành 2020

Chia sẻ Khóa học Big Data và Hadoop cho người mới bắt đầu với thưc hành(Big Data and Hadoop for Beginners – with Hands-on) trên Udemy miễn phí.

Chia sẻ miễn phí Khóa học Big Data và Hadoop cho người mới bắt đầu với thưc hành 2020


Download Khóa học Big Data và Hadoop cho người mới bắt đầu với thực hành

Gốc: https://www.udemy.com/course/big-data-and-hadoop-for-beginners/

DOWNLOAD

Giới thiệu về khóa học

Khóa học bigdata này cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết về Dữ liệu lớn và Tìm hiểu Hadoop, HDFS, MapReduce, Hive & Pig bằng cách thiết kế Đường ống dữ liệu.

Mục tiêu chính của khóa học này là giúp bạn hiểu Kiến trúc phức tạp của Hadoop và các thành phần của nó, hướng dẫn bạn đi đúng hướng để bắt đầu và nhanh chóng bắt đầu làm việc với Hadoop và các thành phần của nó.

Khóa học bao gồm mọi thứ bạn cần khi là Người mới bắt đầu Dữ liệu Lớn. Tìm hiểu về thị trường Dữ liệu lớn, vai trò công việc khác nhau, xu hướng công nghệ, lịch sử của Hadoop, HDFS, Hệ sinh thái Hadoop,….

Yêu cầu

Kiến thức cơ bản về SQL và RDBMS sẽ là một lợi thế
Máy-Mac hoặc Linux / Unix hoặc Windows
Bạn sẽ học được gì từ khóa học Big Data và Hadoop

Sau khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ có đầy đủ kiến thức về:
Hiểu các xu hướng công nghệ khác nhau, xu hướng tiền lương, thị trường Dữ liệu lớn và vai trò công việc khác nhau trong Dữ liệu lớn
Tìm hiểu Hadoop dùng để làm gì và hoạt động như thế nào
Hiểu các kiến ​​trúc phức tạp của Hadoop và thành phần của nó
Cài đặt Hadoop trên máy của bạn
Tài liệu chất lượng cao
Trình diễn: Chạy các lệnh HDFS, truy vấn Hive, truy vấn Pig
Tập dữ liệu mẫu và tập lệnh (lệnh HDFS, truy vấn mẫu Hive, truy vấn mẫu Pig, truy vấn mẫu Đường ống dữ liệu)
Bắt đầu viết mã của bạn trong Hive và Pig để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ
Thiết kế đường ống dữ liệu của bạn bằng Pig và Hive
Hiểu kiến ​​trúc dữ liệu hiện đại: Data Lake
Thực hành với tập dữ liệu lớn
Các chủ đề trong khóa học Big Data và Hadoop

Dữ liệu lớn: Tìm hiểu về Dữ liệu lớn và các vai trò công việc khác nhau được yêu cầu trong thị trường Dữ liệu lớn. Biết xu hướng lương dữ liệu lớn trên toàn cầu. Tìm hiểu về các công nghệ nóng nhất và xu hướng của họ trên thị trường.

Bắt đầu với Hadoop: Hiểu Hadoop và kiến ​​trúc phức tạp của nó. Tìm hiểu hệ sinh thái Hadoop với các ví dụ đơn giản. Biết các phiên bản khác nhau của Hadoop, các Nhà cung cấp Hadoop khác nhau trên thị trường và Hadoop trên Cloud. Hiểu cách Hadoop sử dụng phương pháp ELT. Tìm hiểu để cài đặt Hadoop trên máy của bạn. Chúng ta sẽ thấy chạy các lệnh HDFS từ dòng lệnh để quản lý HDFS.

Bắt đầu với Hive: Hiểu loại vấn đề mà Hive giải quyết trong Dữ liệu lớn. Tìm hiểu thiết kế kiến ​​trúc và cơ chế làm việc của nó. Biết các mô hình dữ liệu trong Hive, các định dạng tệp khác nhau được hỗ trợ bởi các truy vấn Hive, Hive, v.v. Chúng ta sẽ thấy các truy vấn đang chạy trong Hive.

Bắt đầu với Pig: Hiểu cách Pig giải quyết các vấn đề trong Dữ liệu lớn. Tìm hiểu thiết kế kiến ​​trúc và cơ chế làm việc của nó. Hiểu cách thức hoạt động của Pig Latin trong Pig. Bạn sẽ hiểu sự khác biệt giữa SQL và Pig Latin. Trình diễn chạy các truy vấn khác nhau trong Pig.

Các trường hợp sử dụng: Các ứng dụng thực tế của Hadoop rất quan trọng để hiểu rõ hơn về Hadoop và các thành phần của nó, do đó chúng ta sẽ học bằng cách thiết kế một Đường ống dữ liệu mẫu trong Hadoop để xử lý dữ liệu lớn. Ngoài ra, hiểu cách các công ty đang áp dụng kiến ​​trúc dữ liệu hiện đại, tức là Data Lake trong cơ sở hạ tầng dữ liệu của họ.

Thực hành: Thực hành với Tập dữ liệu khổng lồ. Tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế và tối ưu hóa bằng cách thiết kế các mô hình dữ liệu, đường ống dữ liệu bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu của ứng dụng thực tế.
Khóa học này dành cho ai:
Khóa học này giả định mọi người là người mới bắt đầu và dạy tất cả các nguyên tắc cơ bản của Dữ liệu lớn, Hadoop và kiến ​​trúc phức tạp của nó.
Download Khóa học Big Data và Hadoop cho người mới bắt đầu với thực hành

Earn Passive Income with Crypto

Customers of traditional banks expect to be paid interest on their savings and a handful of digital currency platforms are following suit by paying their customers interest on the coins and tokens they store in their wallets. In the U.S., high annual percentage yield (APY) savings accounts typically earn interest at a rate of approximately 2.15%, while standard checking and savings accounts earn far less at approximately 0.01% APY. Digital currency platforms, however, typically pay more interest.

If investors can withstand the wild swings typical of cryptocurrencies, there’s more to be earned in interest on their savings than at a typical bank.

Below are five cryptocurrency platforms that allow you to earn interest on your coins and tokens.

Binance

Binance offers its customers a few different ways to earn interest depending on the term chosen for investment. Binance offers fixed and flexible terms, as well as high stakes DeFi staking that has the greatest return rate at between 7% and 12.49% depending on the coin. For the safest flexible term option, Binance customers earn anywhere between 1.20% APY on bitcoin and 6.50% for 1inch (1INCH).

Go to Website

Cake DeFi

Cake DeFi offers the easiest-to-use and most transparent products and services offering high returns for both beginners and experienced investors. Cake DeFi is registered and operating in Singapore, and fully complies with all regulatory requirements of the Monetary Authority of Singapore.

Bonus Offer: Get $30 worth of DFI when you sign up and make a deposit of $50 or more!

Go to Website

Nexo

Nexo pays its customers high interest rates on crypto, stable coins and standard currencies such as USD, EUR and GBP. Storing crypto or stable coins on Nexo will earn interest back in those coins at a rate of between 8% and 12%. Nexo pays interest of 12% on standard currencies such as the U.S. dollar and the euro, far more than any typical bank pays.

Like Celsius, Nexo also has its own coin called Nexo and if customers choose to earn interest back in Nexo coins, they earn 2% more than the standard rate.!


Bonus Offer: Join & Earn $25 in BTC

Go to Website

Advcash

Trusted worldwide since 2014, Advcash helps you manage your funds the way that just feels right. Store your crypto and stablecoins and earn up to 8% p.a.!

Daily payouts, 16 assets supported, deposit and withdraw anytime, fully secured assets.


Go to Website

BlockFi

BlockFi customers earn a straight 8.6% APY on the coins they hold on the platform such as Bitcoin, Gemini Dollar (GUSD) and USD coin (USDC) in their BlockFi interest accounts.

Bonus Offer: Get up to $250 bonus when you make a $25 deposit and maintain it for the specified period of time.


Go to Website

Celsius Network

Celsius Network: Storing Bitcoin (BTC) or other cryptocurrencies in a Celsius account can earn anywhere between 3% and 18.55% interest depending on the currency.

Celsius pays users interest back in the coin being saved, which then compounds over time. Celsius pays 6.20% APY for Bitcoin, 6.61% APY for Ethereum (ETH) and 13.86% APY for Tether (USDT). It also allows customers the choice to be paid in Cel tokens (Celsius’ own coin) at an even greater rate. If a customer chooses to receive interest on their cryptocurrency savings in Cel tokens, they then receive 30% more rewards on other holdings.

Bonus Offer: Plus, they are offering a $20 bonus in free bitcoin when you sign up and use this promo code: 1940655f92


Go to Website


Earn Crypto Interest FAQ


What is a crypto interest saving account?

A crypto interest saving account is where you can deposit your cryptocurrency and earn interest. Your money is used for different purposes but the most common is for lending or for liquidity.

What is APY?

The annual percentage yield (APY) is the real rate of return earned on an investment, taking into account the effect of compounding interest.

What is ROI?

Return on investment (ROI) is a performance measure used to evaluate the efficiency or profitability of an investment.

To calculate ROI, the benefit (or return) of an investment is divided by the cost of the investment. The result is often expressed as a percentage or a ratio.

The difference from APY is that ROI doesn’t take time into account while APY is per year by definition.

What is compounding interest?

Compound interest (or compounding interest) is the interest on a deposit calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous periods.

Let´s take an example.

Sometimes the interest rate is stated as APY and APY with compound.

APY is when you deposit 1 Bitcoin, for example, but you don´t add the interest payouts to the account

APY with compound is when you deposit 1 Bitcoin, for example, and for every monthly, weekly or daily payout you add that amount to your interest account. So, if the payout is weekly, the first payouts will earn 51 weeks, 2nd payouts 50 weeks and so on.

What is defi?

DeFi is short for “decentralized finance”.

Decentralized finance is a term for a variety of financial applications in cryptocurrency or blockchain geared toward disrupting financial intermediaries.

Decentralized applications are own by the community and not by a central part.

What is defi lending and borrowing?

Defi lending and borrowing is a for of peer-to-peer lending by a smart contract. There is no middlemen and not even a company that connects the borrower and lender.

What is crypto passive income?

Crypto passive income is earnings derived from something in which a person is not actively involved. The most common examples are

Interest account or savings account (where a 3th party uses your funds for lending or liquidity providing). Some examples are Celsius, NEXO, BlockFi, Crypto.com and YouHodler.

Staking where your funds are used to secure a proof-of-stake network (Compare mining rewards for the Bitcoin network). Examples of some exchanges providing staking service are Kraken, Binance and Coinbase.

Can I earn interest on my stablecoins like USDT?

Yes, you can earn great interest rates on your USDT and stablecoin holdings.

What different ways are there to earn crypto passive income?

There are many different ways to earn crypto passive income. At Cryptofreedom.me we have listed the following ways to earn crypto passive income

- Crypto Interest Saving Account

- Crypto Staking Rewards

- DeFi alternatives (liquidity mining and yield farming)

Are there any risks with crypto passive income?

Yes, as for any investment, crypto passive income investments involve risks.

What risks are you facing when you deposit into crypto passive income?

We have identified some risks we think represent the major risks. However, remember that you are always responsible over your own money. There are certainly more risks than these listed below.

- Cryptocurrencies are not a regulated market (There are still many scams around)

- Many of the options we list on this site involves depositing your funds into a 3th party. A third part can be a scam but they can be legit and get hacked or fail to operate for many other reasons.

- The cryptocurrency market is volatile

- Be aware of the tax rules in your restriction. You might get a high passive income you have to pay tax for but once you are going to pay the tax your crypto might be worth less.

What is the best crypto interest rate I can get?

It´s very important to not only look at the best interest rate since there are so many more things to weigh in here.

For example, many DeFi protocols can offer insane good interest rate but this is only because the inflation rate is super high. CAKE is an obvious example here.

So, is there any deflationary token that give interest?

Yes, there is 1 and almost 1

Binance Coin is a deflationary token since Binance burn BNB´s dependent on how much they collect in fees for each quarter.

Ethereum ETH is almost deflationary after introducing the EIP 1559 where some of the fees collected are burned. On top of this, you can earn 5-6% staking rewards on Ethereum 2.0.

What are the best crypto interest sign up bonuses and offers?

Many of the companies offering great way to earn interest on your cryptocurrency holdings also are offering great sign up bonuses and offers. For example, you can get up to $250 with BlockFi or $50 with Celsius.
 

Best Personal Investing eBooks of All Time